رمزگشایی از یك كد مهم در توسعه چین

رمزگشایی از یك كد مهم در توسعه چین

محفل: تدوین و اجرای برنامه ملی پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و چشم انداز و اهداف بلندمدت كشور، یكی از روش های مهم حزب كمونیست چین برای اداره و ساماندهی كشور و «كد» مهمی در مدیریت امور چین بشمار می رود.


پنجمین نشست مجمع عمومی نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین پیشنهادات «در روزهای ۲۶ تا ۲۹ اکتبر سال جاری در پکن اجرا شد. در این جلسه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین برای چهاردهمین برنامه پنج ساله توسعه ۲۰۳۵ مورد» اقتصادی، اجتماعی و چشم انداز و اهداف بلندمدت کشور تا سال تصویب قرار گرفت و بدین سان نقشه راه توسعه چین برای ۵ تا ۱۵ سال آینده ترسیم گشت.
تدوین و اجرای برنامه ملی پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و چشم انداز و اهداف بلندمدت کشور، یکی از روش های مهم حزب کمونیست چین برای اداره و ساماندهی کشور و «کد» مهمی در مدیریت امور چین بشمار می رود. طی هفتاد سال بعد از تاسیس جمهوری خلق چین و خصوصاً در روزهای بعد از اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز به این سو، چین در امور بلندمدت به تدوین راهبرد، درباب مسائل میان مدت به ارائه طرح ها و برای مباحث سالیانه به طرح ریزی برنامه هایی مدون پرداخته است.
همواره مسائل این سه حوزه در روندی تکاملی، همراه یکدیگر و به صورت متقابل و مکمل با هم در ارتباط بوده و در امتداد تحقق توسعه پایدار، سریع و سالم اقتصاد و جامعه چین نقش بسزایی ایفا کرده اند. با مروری بر سیزده برنامه پنج ساله از زمان تاسیس جمهوری خلق چین درمی یابیم که مسیر فکری پایبندی به واقع گرایی، تحلیل دقیق تحولات داخلی و خارجی و تسلط بر قضاوت های مربوط به شرایط و احتمالات آینده همیشه یکی از تجربیات مهم در امر تدوین این برنامه ها بوده است.
در شرایط پیچیده و متغیر بین المللی، اقتصاد چین همیشه عملکرد استوار خودرا محفوظ داشته و ساختار خود هم بهبود یافته است. در سال ۲۰۲۰ میزان تولید ناخالص داخلی چین برای اولین بار از رقم ۱۰۰ تریلیون یوآن فراتر خواهد رفت؛ و در عین حال دستاوردهای عملی مبارزه چین با فقر توجه جهانیان را به خود جلب کرده است، روندی که در نتیجه آن ۵۵ میلیون و ۷۵۰ هزار فقیر ساکن درمناطق روستایی از دام فقر رها شده و بدین سان معجزه ای در تاریخ جهانی مقابله با فقر به وقوع پیوسته است.
در ادامه همین روند، سطح زندگی مردم چین به شکلی قابل توجه رشد کرده و میزان اشتغالزایی در شهرها و استانها از رقم ۶۰ میلیون نفر گذشته است؛ باز در ادامه همین فرایند، بزرگترین ساختار بیمه تامین اجتماعی در جهان به وجود آمده و بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر تحت پوشش بیمه درمانی در رابطه با هزینه هایی اولیه درمانی قرار گرفته و در همین چارچوب در حدود یک میلیارد تن نیز تحت پوشش بیمه عمر قرار گرفته اند.
کسب دستاوردی راهبردی و عظیم در مبارزه با فراگیری ویروس کرونا و تحقق اولین نمونه کنترل و مدیریت فراگیری ویروس در جهان از سویی و از سرگیری کامل کسب و کارها از دیگر سو سبب شد تا چین بعنوان اولین ساختار اقتصادی شاخص در جهان که بعد از کرونا رشد اقتصادی مثبت را در کارنامه خود ثبت کرده، به جهانیان معرفی شود.
در حال حاضر، حرکت چین به مرحله توسعه کیفی و با کیفیت بالا تغییر جهت داده و در این فضا اموری چون مزیت های قابل توجه ساختاری، ارتقای کارآیی حاکمیتی، بهبود بلندمدت شرایط اقتصادی، مواد اولیه سرشار، همین طور منابع انسانی غنی، فضای گسترده بازار، شاخصه انعطاف پذیری در توسعه قدرتمند و ثباتی کلان در حوزه اجتماعی را محقق کرده است.
آغاز دوران «چهاردهمین برنامه پنج ساله» در واقع روزهایی است که در پس تحقق ایده جامعه مرفه چینی و عملی شدن اهداف تلاشگرانه صدساله نخست کشور رخ داده و با بهره بردن از این فضا، روندی جدید در ایجاد یک کشور مدرن سوسیالیستی در پیش گرفته خواهد شد تا کشور به سمت اولین دوره پنج ساله از اهداف تلاشگرانه صدساله دوم بتازد و در این پروسه چین را به دوران جدیدی از توسعه خود وارد شد.
چین در طول دوران «چهاردهمین برنامه پنج ساله» ضمن پایبندی جدی به جایگاه محوری نوآوری در مدرنیزاسیون، بر سرعت ساخت کشوری قدرتمند و دارای علم و فناوری خواهد افزود، این افزایش سرعت همین طور شامل تسریع توسعه ساختار صنعتی مدرن، ایجاد بازار داخلی قوی نیز خواهد بود، ضمن آنکه تعمیق اصلاحات، ایجاد یک ساختار پیشرفته اقتصادی سوسیالیستی، اولویت بخشی به توسعه در مناطق کشاورزی و روستایی، ترویج جامع احیای فضاهای روستایی نیز از دیگر مشخصه های آن شمرده می شود.
در عین حال، سامان دهی فضاها و اراضی کشوری، ترغیب و عملیاتی سازی توسعه هماهنگ منطقه ای و شهرنشینی جدید؛ پیگیری رونق و توسعه در امور و محصولات فرهنگی و در عین حال ارتقای توان کشور در حوزه قدرت نرم و فرهنگی؛ پیگیری و عملیاتی سازی توسعه سبز و ارتقای شرایط همزیستی هماهنگ انسان و طبیعت، بهبود کیفیت زندگی مردم و بهبود سطح ساختارهای اجتماعی از دیگر اهداف این روند خواهد بود.
از دیگر سو، برنامه ریزی در امتداد توسعه و امنیت و ایجاد چین با ضریب امنیت بالاتر همیشه مورد نظر قرار خواهد داشت و در این چارچوب اقدامات لازم در امتداد تسریع برنامه های مدرن سازی تجهیزات دفاعی و نظامی نیز در دستور کار خواهد بود تا از مجموع این فرایند، ساختار یکپارچه کشوری مرفه با ارتشی قدرتمند محقق شود.
در این جلسه همین طور اهداف بلندمدت تحقق نسبی مدرنیزاسیون سوسیالیستی تا سال ۲۰۳۵ عنوان شد. در آن زمان، حجم کلی اقتصاد چین و میزان درآمد سرانه جمعیت شهری و روستایی به سطح جدیدی خواهد رسید و بر پیشانی کشوری با خصیصه نوآوری در تمام و جوه ثبت خواهد گشت. در این دوران از قبل صنعتی سازی جدید، اطلاعاتی سازی، روندهای شهرنشینی و مدرن سازی در حوزه کشاورزی، موجبات ایجاد یک ساختار اقتصادی جدید فراهم آمده است.
در این ایام همین طور مسئله مدرن سازی سیستم و قابلیت حکمرانی ملی به صورت نسبی محقق گشته، حقوق مردم برای مشارکت برابر در امور و توسعه برابر بطور کامل تضمین گشته است؛ در این ایام در چین کشوری با حکمرانی کامل قانون ساخته شده و دولتی قانونمند و جامعه ای قانونمدار در جریان خواهد بود.
در این روزگار فرهنگ عامه ملت و سطح تمدن اجتماعی به بلندای جدیدی دست یافته و قدرت نرم فرهنگی نیز به شکلی ملموس افزایش یافته است. این روزگار، روزگاری است که در آن شیوه زندگی و تولید سبز به شکلی گسترده مورد توجه قرار گرفته و شرایط زیست محیطی بطور بنیادین با بهبودی اصولی مواجه گشته؛ از جانب دیگر، میزان سرانه تولید ناخالص کشور به مقدار متوسط کشورهای توسعه یافته رسیده و همسانی در بهره گیری از خدمات عمومی نیز به صورتی نسبی محقق شده است.
در همین پروسه است که شکاف و اختلافات مربوط به ساکنان مناطق شهری و روستایی به میزان قابل توجه کاهش خواهد یافت. زندگی مردم زیباتر گشته و توسعه همه جانبه انسانی و رفاه مشترک تمام ملت به شکلی مشخص و واضح با پیشرفتی ملموس مواجه گشته است.
در این جلسه همین طور مسئله گشایش سطح بالا در مواجه با جهان خارج بطور ویژه مطرح گشت که این مساله به ایجاد موقعیت و فرصتی جدید برای تحقق همکاریهای برد برد منجر خواهد شد.
چین گشایشی عمیق تر از قبل در عرصه هایی بمراتب فراخ تر و با حوزه هایی بمراتب گسترده تر در مواجهه با جهان خارج را پیگیری و اجرائی خواهدنمود. با اتکا بر بازار گسترده داخلی خود، همکاریهای بین المللی و عملیاتی سازی فضای برد برد و منافع متقابل تحقق خواهدنمود.
چین نسبت به ایجاد یک ساختار باز اقتصادی جدید با قابلیت گشایشی بمراتب بیش از قبل اقدام خواهدنمود و بر این اساس به شکلی همه جانبه سطح گشایش اقتصادی خود در مقابل جهان خارج را ارتقا خواهد داد و از رهگذر این اقدامات تسهیلاتی را در حوزه تجارت و سرمایه گذاری فراهم خواهدنمود و در عین حال توسعه نوآورانه تجاری را به پیش خواهد برد ضمن آنکه با پیشبرد سازندگی مشترک ابتکار «یک کمربند یک جاده» توسعه با کیفیت بالا را پیگیری خواهدنمود و همزمان به شکلی مثبت به مشارکت در امر اصلاح ساختار حاکمیت اقتصادی جهان نیز خواهد پرداخت.
چین همیشه به مفاهیم صلح، توسعه، همکاری و برد برد پایبند بوده و بطور فعالانه در راه ایجاد روابط بین المللی جدید و جامعه با سرنوشت مشترک بشری گام برداشته است. در جریان 40 سال بعد از اصلاحات و درهای باز، ملت چین همیشه با آغوش گشوده، با جهان همکاری کرده و به شکلی مستمر طی سال های متمادی در عرصه رشد اقتصاد جهانی ایفای نقش نموده که این حضور از میزان 30 درصدی نیز فراتر رفته و به همین دلیل، امروز چین به یکی از منابع و عوامل اصلی ثبات و حرکت دهنده در رشد اقتصادی جهان مبدل گشته است. پکن به گرمی از حضور و بهره برداری مشترک تمام کشورهای دوست همچون ایران از فرصت ها و منافع سرشار توسعه در چین استقبال می نماید.
سفیر جمهوری خلق چین در ایرانمنبع:

1399/08/12
21:41:22
5.0 / 5
1535
تگهای خبر: اقتصاد , پیگیری , تصویب , حكم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۲
لینک دوستان محفل
محفل